Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n 2. momentin mukaan kunnan viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Viranomaisia ovat myös yksittäiset viranhaltijat, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Kuntalain 140 §:n 3. momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätökset, joihin haetaan muutosta muun kuin kuntalain mukaan, ovat nähtävillä päätöksentekopäivää seuraavana arkipäivänä ao. yksikössä.

 

Kansliapäällikkö

1 § 16.1.2020 Vahingonkorvausvaatimus pankille annetun vakuuden pidentämisestä aiheutuneista kuluista
(16.1.2020 - 6.2.2020)

Pormestari

Ympäristösihteeri

Varhaiskasvatuksen johtaja

Sivitysjohtaja