Valitse sivu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kaikilla kunnan toimialoilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on esimerkiksi kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Kärkölässä seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia tavoitteita. Seurannasta ja toimenpiteistä raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain hyvinvointiraportin ja vuosisuunnitelman muodossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaava, lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointikertomus, joka tehdään kerran valtuustokaudessa.

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää määrittää lainsäädäntö. Kuntalaki (2015/40) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolain (1326/20) luvussa 2 määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kuntalaiset, yhdistykset, järjestykset, yritykset, kolmas sektori ja useat muut eri toimijat.

Kärkölän hallintosäännössä on määritelty, että kunnan hallitus toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavana viranomaisena. Kunnan hallitus on perustanut hyvinvointityöryhmän, joka valmistelee ja raportoi asiat kunnanhallitukselle. Hyvinvointityöryhmään kuuluu pormestari, kansliapäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, elinvoimasuunnittelija sekä alueellinen hyvinvointikoordinaattori. Kunnanhallitus velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Elinvoimasuunnittelijan tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä toimia yhteistyön edistäjänä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kunnan asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.

Sanna Nevalainen
Hyvinvointikoordinaattori 
044 770 2173

Sosiaali- ja terveyspalvelut