Valitse sivu

Hulevedet

Mitä on hulevesi ja miten sitä hallitaan?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä. Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumien sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevettä voidaan vähentää jo sen syntypaikalla. Jos piha- tai pysäköintialue jätetään päällystämättä, sadevesi imeytyy maahan eikä sitä tarvitse johtaa pois. Kasvipeite, vaikkapa viherkatot, lisäävät veden haihtumista. Hulevesiä voidaan myös viivyttää niin, että niissä olevat kiinteät hiukkaset laskeutuvat pohjaan. Kiintoaineksen mukana poistuvat useimmat haitta-aineet. Purot, lammikot ja hulevesikosteikot hidastavat veden matkaa kohti vesistöä.

Hulevesien johtaminen ja käsittely kiinteistöllä on esitetty HSY:n videolla.

Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö

Vesihuoltolaissa on annettu hulevesiin liittyviä määräyksiä kuten kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin, kiinteistöjen velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin sekä hulevesimaksujen perusteet.

Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin on määrätty vesihuoltolain kohdassa 17 d §.

Keskimääräisesti yli puolet Kärkölän Veden jätevedenpuhdistamolle tulevista jätevesistä on vuoto- ja hulevesiä. Tämä aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia jäteveden pumppaukseen ja puhdistamiseen sekä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta. Keväisin lumien sulamisvedet voivat jopa kolminkertaistaa jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden määrän.

Jätevesiviemäriin johdetut hulevedet voivat aiheuttaa etenkin rankkasateiden aikana äkillisen viemäritulvan, jonka seurauksena jätevedet voivat tulvia rakennusten kellarikerroksiin. Keväisin lumien sulamisvedet ja syksyjen pitkät sadejaksot voivat aiheuttaa jätevesiviemärin kapasiteetin ylittymisen ja jätevesien johtumisen puhdistamattomina luontoon ja vesistöihin.

Johdetaanko kiinteistöltä hulevesiä jätevesiviemäriin?

Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on helpoiten tarkistettavissa kiinteistön pihalla sijaitsevasta jätevesikaivosta. Jos jätevesikaivoon on kytketty enemmän kuin kaksi putkea (tuleva ja lähtevä putki), tällöin ylimääräiset putket ovat todennäköisesti hulevesiä varten.

Hulevesiä jätevesiviemäriin johtaville kiinteistöille lähetetään korjauskehotus estää hulevesien johtuminen jätevesiviemäriin. Jos kiinteistö ei noudata kehotusta, määräytyy kiinteistölle korotettu jätevesimaksu.

Kuva hulevesialtaasta puutarhassa
Pieni hulevesiallas eli sadepuutarha on pihan matalimpaan kohtaan muotoiltu loiva kuoppa (Kuvan lähde: Hulevesi – ongelma vai mahdollisuus? – Oma PIHA)