Valitse sivu

Tiedätkö tämän?

Tiedätkö tämän -artikkelisarja tekee tutuksi kunta-alan sähköisen päätöksenteon ja sähköiset kokoukset lakien näkökulmasta käytännön toteutukseen. Kymmenen artikkelin sarjassa tutustutaan kunnalliseen päätöksentekoon ja kokoustamiseen sähköisessä toimintaympäristössä, pohditaan sähköisen päätöksenteon hyötyjä ja mahdollisuuksia niin kuntalaisille, luottamushenkilöille kuin kuntaorganisaatiollekin sekä tutustutaan sähköisen hallinnon hyviin käytäntöihin haastatteluiden avulla.

Artikkelit julkaistaan perjantaiaamuisin kello yhdeksän viikosta 14/2021 alkaen ja ovat luettavissa Kärkölän kunnan kotisivuilla Kuntablogissa.

Artikkelit:

 • Tiedätkö tämän hyvästä hallinnosta?
  . Julkinen hallinto työskentelee kuntalaisia varten, joten vuoropuhelu kuntalaisten kanssa ja aktiivinen sekä ennakoiva viestintä palveluista ovat menestystekijöitä hyvän hallinnon vahvistamiseksi sekä kuntalaistyytyväisyyden lisäämiseksi.
 • Tiedätkö tämän kokoustekniikasta ja vuorovaikutuksesta kunnallisessa päätöksenteossa?
  Laissa ovat säännökset toimielimen päätöksentekotavoista, kokouksen julkisuudesta, johtamisesta ja puheenvuoroista, päätösvaltaisuudesta, äänestämisestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä sekä pöytäkirjasta. Lisäksi kuntien hallintosäännöissä ovat kirjaukset muista kokousmenettelyistä. Luottamushenkilön vahva vaikuttamisen kanava on kokouksiin osallistuminen ja niissä toimiminen.
 • Tiedätkö tämän sähköisten päätöksenteko- ja kokousmenettelyiden hyödyistä?
  Digitalisaation mahdollisuudet avaavat luottamushenkilöille ja kuntalaisille uudenlaisia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa luottamustoimen hoitamista voidaan kehittää edelleen aktiiviseen toimimiseen kuntayhteisön verkostoissa. On mahdollista lisätä vuoropuhelua entistä enemmän päätösasioiden valmisteluvaiheessa ja rakentaa yhteisöllisyyttä.
 • Tiedätkö tämän kunnan sähköisestä kokouksesta?
  Sähköisessä kokouksessa toimitaan samojen käytänteiden mukaisesti kuten varsinaisella kokouspaikalla pidettävässä kokouksessa. Puheenjohtaja johtaa kokousta ja asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksen säilymisestä toimielimen kokouksessa.
 • Tiedätkö tämän kunnan sähköisestä päätöksentekomenettelystä?
  Sähköinen päätöksentekomenettely on ajasta ja paikasta riippumaton menettelytapa, joka tapahtuu suljetussa tietojärjestelmässä ennen toimielimen varsinaista kokousta.
 • Tiedätkö tämän kuntien päätöksentekomenettelystä?
  Tiedätkö, että Suomen perustuslain mukaan kuntien hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon?